Plac Kopernika w Opolu

Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania placu Mikołaja Kopernika w Opolu

Wyróżnienie III stopnia

Koncepcja jest naszą wypowiedzią w ostatniej publicznej dyskusji na temat zabudowy Placu Kopernika w Opolu. Udział w konkursie potraktowaliśmy jako manifest przeciwko zabudowie placu i zamknięciu osi ulicy Kośnego.
Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania placu Mikołaja Kopernika w Opolu

Wyróżnienie III stopnia

Koncepcja jest naszą wypowiedzią w ostatniej publicznej dyskusji na temat zabudowy Placu Kopernika w Opolu. Udział w konkursie potraktowaliśmy jako manifest przeciwko zabudowie placu i zamknięciu osi ulicy Kośnego. Koncepcja uksztaltowania placu powstała na podstawie analizy kontekstu urbanistycznego środmieścia Opola. Przewidziano rozbudowę galerii zgodną z układem urbanistycznym tej części miasta, zapewniając zachowanie historycznych osi widokowych.
Jednym z podstawowych założeń projektu było połączenie wszystkich pierzei z placem oraz stworzenie części rekreacyjnej bogatej w zieleń. W koncepcji cały teren został podzielony na trzy części o różnym charakterze. Środek placu zajmuje obszar zielony o charakterze wypoczynkowym - przestrzeń jakiej brak w rejonie śródmieścia. Przy południowej pierzei placu, pod wspólnym zadaszeniem znajdują się usługi gastronomiczne, handlowe, parkingi dla rowerów oraz funkcje związane z obsługą parkingu. Teren sąsiadujący bezpośrednio z galerią to otwarty, wielofunkcyjny, częściowo zadaszony plac - miejsce organizacji cyklicznych imprez miejskich.
Projekt, który powstał w harmonijny sposób łączy różne funkcje, które plac Kopernika ma pełnić. Przyjęte rozwiązania komunikacyjne, zwłaszcza rozwiązanie wjazdu i wyjazdu z parkingu podziemnego, wpływają korzystnie na funkcjonowanie ruchu w tej części miasta. Zachowanie historycznego układu urbanistycznego i osi widokowych sprawia, że nowa zabudowa nie przytłacza przestrzeni placu, ale stanowi jego harmonijne zamknięcie.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Joanna Maseli, Paula Karpezo, Jarosław Oglęcki
Inwestor: Urząd Miasta Opola
Koncepcja: 2015

Kopernik Square in Opole

Competition work

The concept is our statement in the last public discussion on the development of Kopernik Square in Opole. We treated the participation in the competition as a manifesto against the rebuilding of the square and the irreversible closing of the viewing axis from Kosny Street. The square development concept was based on an analysis of the urban context of the Opole city centre. A graphic visualization of the maximum scope of the shopping mall extension was presented in accordance with the urban layout of this part of the city, allowing the preservation of the historical view corridors.
One of the fundamental design assumptions was the connection of all frontages with the square and the creation of a recreational part abounding in green areas. The concept provided for the division of the area into three parts of various characters. The central part of the square is a green area of a recreational character - a space so far absent in the city centre. Catering and food services, shops, parking spaces for bicycles as well as services related to the parking area are located at the southern frontage of the square under one roofing. The area directly adjoining the shopping mall is an open multifunctional and partly roofed square - a place where cyclical events are held in the city.
The project allows for a harmonious combination of various functions performed by Kopernik Square. The adopted traffic solutions, in particular the entrance to and exit from the underground car park have a positive influence on road traffic in this part of the city. Due to maintaining the historical urban layout and view corridors, the new building development does not overwhelm the square space but constitutes its harmonious closure.