Dom pod Opolem

Dom pod Opolem

W 2008 roku otrzymaliśmy zlecenie na projekt domu dla czteroosobowej rodziny. Zastanawialiśmy się jak podejść do tego tematu, ponieważ lokalizacja była nam dobrze znana i wydawała się dość trudna. Prace nad koncepcją trwały ponad rok. Powstał projekt, w którym przestrzeń otwarta części dziennej - przez obudowywanie, dodawanie nowych funkcji - stopniowo przekształca się w przestrzeń zamkniętą części nocnej. Ta zasada znajduje odzwierciedlenie w rzutach i przekrojach domu. Woda jest ważnym elementem projektu, okala dom z dwóch stron, jej powierzchnia tworzy refleksy na ścianach budynku.

Wykorzystaliśmy naturalny spadek terenu kształtując zjazd do garażu przy minimalnym nakładzie robót ziemnych. Wysoki kamienny mur zamyka ogród, który jest kontynuacją otwartej przestrzeni dziennej domu. Brama wjazdowa to luka w ogrodzeniu, z widokiem na północną ścianę domu i jedyny w niej otwór - wejście.

Betonowa ściana jest granicą prywatnej przestrzeni mieszkańców. Za nią toczy się życie. Wnętrza domu reagują na każdą zmianę pogody. Zastosowanie surowych materiałów takich jak beton i szkło równoważyły zieleń ogrodu. Jako wykończenie centralnego trzonu zabudowy wykorzystano blachę stalową. Na piętrze do betonowych podłóg i ścian dobrano drewno. Kierowaliśmy się zasadą szczerości zastosowanych materiałów, które pięknie się starzeją.

Uważamy, że architektura, zwłaszcza jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, zależy w dużej mierze od Inwestorów. Projekt domu jednorodzinnego to zadanie trudne, często na etapie budowy rolę projektanta przejmuje ktoś inny. My mieliśmy szczęście, spotkaliśmy Inwestorów, których dążenia były zbieżne z naszymi. Ich zaangażowanie w powstającą koncepcję domu przerodziło się w konsekwentną realizację projektu na budowie. Nie bali się podjąć ryzyka związanego z wyborem betonu, wciąż tak rzadko stosowanego w budownictwie jednorodzinnym.

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński
Konstrukcja: Jacek Grzelak
Inwestor: Prywatny
Projekt: 2009
Realizacja: 2009 - 2015
Powierzchnia użytkowa: 452 m2
Powierzchnia zabudowy: 190 m2
Powierzchnia całkowita: 560 m2
Powierzchnia działki: 3 925 m2
Kubatura: 1 970 m3
Fotografie: Małgorzata Tenczyńska - Korluk

A house near Opole

In 2008 we were commissioned to design a house for a family of four. We considered various ways to approach the idea as we were familiar with the location and it seemed rather complicated to us. Our work on the concept lasted for more than a year. An Idea of a building was developed in which the open space - by adding new features - is gradually transformed into a closed space. This rule is visible in the projections and sections of the structure. Water is an important element of the design; it surrounds the house on two sides, its colour reflects the changing weather, and its surface creates reflections on the building walls.

We used the natural slope of the land towards the south in the plot’s development. Thus, the construction of the entrance to the garage required only minimum earthworks. A high stone wall encloses the garden, which is a continuation of the open space of the house. Entry gate is a gap in the stone fence. It opens to the concrete wall with the door being the only opening in it.

The concrete wall is the border of the house dwellers - private space. Life goes on behind the wall. The interior reacts to every change in the weather. The use of such materials as concrete and glass is balanced by the green garden. Cold-rolled steel sheets were used as the finishing of the central stem of the building. On the first floor, the concrete floors and walls are matched with the wood used to make the furniture and built-in closets. We followed the principle of the candour of beautifully aging materials.

We believe that architecture, in particular with respect to detached housing, depends largely on the investors. A design of a detached house is a complicated task. Frequently at the construction stage, another person takes over the role of the designer. We were lucky to have met the investors with aspirations similar to ours. Their involvement in the development of the concept of the house was followed by consistency in the implementation of the design at the construction site. They were not afraid to take up the risk related to the choice of concrete, which is still very rarely used in the construction of detached houses.