Park Etnograficzny w Tokarni

Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania sektora użyteczności publicznej w Parku Etnograficznym w Tokarni.

III Nagroda w konkursie

Zawarty w programie zespół nowych budynków muzeum swoją skalą i wielkością znacznie przewyższa obiekty eksponowane w parku etnograficznym. Idea rozwiązania polega na rozmieszczeniu wymaganych funkcji i powierzchni programowych w jednym obiekcie - chałupa z Małopolski. Ulega on rozbiciu na cztery bryły o różnej wielkości ale tym samym przekroju, co pozwoliło na harmonijne zetknięcie się z zabudową eksponowaną w muzeum. Rozwiązanie to stworzyło wewnętrzny dziedziniec, który stanowi centrum nowo projektowanego zespołu budynków użyteczności publicznej.

III Nagroda w konkursie

Autorzy: Iwona Wilczek, Mariusz Tenczyński, Mariusz Owsiak
Inwestor: Muzeum Wsi Kieleckiej
Koncepcja: 2007
Powierzchnia terenu: 65290 m2
Powierzchnia użytkowa: 5535 m2
Kubatura: 16500 m3

Competition work